Na czym polega prowadzenie inwestycji budowlanej?

Prowadzenie inwestycji i nadzór budowlany – na czym polega?

Na czym polega prowadzenie inwestycji? – otóż największym problemem, i jednocześnie zagrożeniem, w prowadzeniu inwestycji budowlanych jest nieznajomość odpowiednich przepisów, potrzebnych pojęć i funkcjonujących zasad. Niniejszy artykułów pozwoli wyjaśnić niektóre wątpliwości oraz przybliżyć ważne pojęcia.

Regulacja, funkcje, kompetencje oraz organy nadzoru budowlanego

Cały proces budowlany reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Nadzór budowlany pełni funkcje kontrolne oraz inspekcyjne. Ma również za zadanie decydować o oddawaniu obiektów budowlanych do użytkowania. Na czele nadzoru budowlanego stoi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, pod nim natomiast kolejno Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nadzór budowlany ma zawsze możliwość wstępu na teren budowy oraz do samego obiektu budowlanego. Może również domagać się stosownej dokumentacji, ekspertyz i ocen technicznych.
Inwestycja a nadzór budowlany

Zasadniczo cały proces prowadzący do realizacji inwestycji budowlanej jest ogólnie nazwany procesem inwestycyjno-budowlanym. Łączy obie funkcje i dotyczy zarówno realizacji prac budowlanych, jak i ich odbioru, a więc ostatecznego oddania do użytkowania.

Uczestnicy procesu budowlanego

Uczestnikami procesu budowlanego są:

  • inwestor,
  • inspektor nadzoru inwestorskiego,
  • projektant,
  • kierownik budowy

Inwestor ma wsparcie inwestora zastępczego. To właśnie inwestor zastępczy zwykle działa w imieniu inwestora i reprezentuje go przed wykonawcami. Do jego zadań należy organizacja budowy. Taka osoba uzyskuje wszystkie potrzebne dokumenty oraz zatrudnia kierownika budowy, kupuje materiały budowlane i czuwa nad całością wykonywanych prac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wykonuje nadzór na podstawie umowy z inwestorem. Sprawuje kontrolę nad realizacją projektu zgodną z obowiązującymi przepisami, kontroluje jakość prac oraz odpowiada za ewentualne wady i błędy.
Cały proces budowy rozpoczyna się od pracy projektanta. Projekt architektoniczny ma spełniać wszystkie warunki, a więc musi być w zgodzie z przepisami oraz spełniać wymagania techniczne.
Kierownik budowy sprawuje nadzór nad ekipą budowlaną oraz prowadzi dziennik budowy.

Rozpoczęcie inwestycji

Nadzór budowlany rozpoczyna prace po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest wydawane przez starostę na podstawie złożonego wniosku. Na kompletny wniosek składają się: cztery egzemplarze projektu budowlanego opatrzone osobnymi dokumentami, zaświadczenie poświadczające uprawnienia do projektowania, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzja o warunkach zabudowy. Jeśli warunki zabudowy zostaną spełnione, inwestor może wybrać projekt budowlany. Projekt z kolei musi odpowiadać wymaganiom określonym w planie zagospodarowania przestrzennego.

Prace budowlane

Rozpoczęcie prac budowlanych następuje po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, co najmniej siedem dni wcześniej. Pierwsze kroki robót dotyczą wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie oraz wykonania przyłączy. Podczas prac budowlanych wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. W dzienniku zanotowane są wszystkie funkcje sprawowane przez poszczególne osoby, a także niezbędne informacje i potrzebne dane. Teren budowy musi być odpowiednio oznaczony w celu zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Oddanie do użytkowania

Zakończone prace budowlane zgłaszamy ponownie staroście. Zwykle obowiązkowe jest również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Taką decyzję wydaje właściwy organ nadzoru budowlanego po przeprowadzeniu koniecznej kontroli.

Całą procedurę zamyka także usługa odbioru budowlanego inwestycji.

Jeśli jesteś zainteresowany profesjonalną usługą nadzoru budowlanego lub prowadzenia inwestycji i dziennika budowy – skontaktuj się ze mną – świadczę tego typu usługi na terenie Warszawy i okolic.

 Wszystkie prawa zastrzeżone: OdbioryMieszkan.eu.

O autorze

https://www.odbiorymieszkan.eu/ | Więcej porad

Jako technik budowlany, od ponad 45 lat jestem związany ze sztuką budownictwa mieszkalnego oraz użytkowego dla Miasta Warszawy i nie tylko.
Swoje doświadczenie czerpię zarówno z ukończonych szkół jak i wieloletniej, bezcennej praktyki.
O budownictwie wiem wszystko, dlatego jeśli chcesz być spokojny o profesjonalny, rzetelny i na prawdę szczegółowy odbiór swoich „czterech ścian” – zapoznaj się z moją ofertą odbiorów mieszkań i odbioru domów oraz prowadzenia dziennika budowy i nadzoru budowlanego. Zapraszam!

SZYBKA WYCENA!